Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συγκλητικές Επιτροπές

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2083/92 συγκροτούνται και λειτουργούν στο Ε.Μ.Π. με αποφάσεις της Συγκλήτου Επιτροπές με την ονομασία «Συγκλητικές Επιτροπές» (Σ.Ε.) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, Γενικές και Ειδικές.

              Γενικές Συγκλητικές Επιτροπές (Σ.Ε.)

              1. Προπτυχιακών Σπουδών
              2. Μεταπτυχιακών Σπουδών
              3. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
              4. Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων
              5. Βιβλιοθήκης
              6. Η/Υ και Δικτύων
              7. Θεσμών και Στρατηγικής
              8. Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου
              9. Πανεπιστημιακών Συγγραμάτων και Εκδόσεων

  1.  

              Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές (Σ.Ε.)

             1. Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος
             2. Βασικής Έρευνας
             3. Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής
             4. Επενδυτική των Διαθεσίμων του Ιδρύματος
             5. Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο
             6. Συντονιστική της Λειτουργίας των Παλυδύναμων
             7. Ενεργειακής Διαχείρισης

Οι Συγκλητικές Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό προς τη Σύγκλητο χαρακτήρα. Συντονίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και γενικότερα τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύματος  και εισηγούνται σχετικά προς τη Σύγκλητο.

Η προγραμματισμένη τακτική λειτουργία των Συγκλητικών Επιτροπών  εντάσσεται πλήρως στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Πρυτανικών Αρχών, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του.

Τα επιμέρους αντικείμενα των Σ.Ε ορίζονται σε γενικές γραμμές από τους τίτλους και εξειδικεύονται από το ετήσιο πρόγραμμα στόχων και δράσεων κάθε Σ.Ε.

Οι Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές προεδρεύονται από καθηγητές του Ιδρύματος οριζόμενους από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Πρύτανη και λειτουργούν με τη διοικητική ευθύνη του καθ’ ύλη αρμόδιου Αντιπρύτανη.

Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε Σ.Ε. εκλέγεται ένας προεδρεύων Αντιπρόεδρος μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρύτανη ή Αντιπρύτανη σε περίπτωση απουσίας τους και έχει την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης των στόχων και αποφάσεων της Σ.Ε.

Σε όλες τις Σ.Ε. συμμετέχουν από ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, του Διοικητικού Προσωπικού, του ΕΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ ορισμένος από τους αντίστοιχους Συλλόγους. Επίσης σε κάθε μία Σ.Ε. συμμετέχουν από ένα έως τρία το πολύ μέλη ΔΕΠ της επιλογής των Πρυτανικών Αρχών.

Η θητεία των Σ.Ε είναι τετραετής και ακολουθεί χρονικά τη θητεία των Πρυτανικών Αρχών.

Τα μέλη τους εκλέγονται αμέσως μετά τις Πρυτανικές Αρχές και αναλαμβάνουν καθήκοντα με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους.

Η λειτουργία των Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο ανάλογο του επιπέδου λειτουργίας της Συγκλήτου. Για το λόγο αυτό θεσμοθετούνται.

Ετήσιο πρόγραμμα των στόχων και δράσεων κάθε Σ.Ε. υποβάλλεται στη Σύγκλητο για έγκριση στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού έτους και εντός μηνός από την πρώτη συνεδρίαση της Σ.Ε. με ευθύνη του Αντιπροέδρου της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τις μέρες και ώρες των συνεδριάσεων της Σ.Ε. για όλο το ακαδημαϊκό έτος με συχνότητα όχι μικρότερη της μίας συνεδρίασης ανά δίμηνο.

Ετήσιοι απολογισμοί του έργου κάθε Σ.Ε. (ανά ακαδημαϊκό έτος) υποβάλλονται στη Σύγκλητο μεταξύ 20 και 30 Σεπτεμβρίου. Οι απολογισμοί αυτοί έρχονται στη Σύγκλητο ως ίδια θέματα Η.Δ. κατά την πρώτη ή δεύτερη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, η οποία είναι και ανοικτή και απολογιστική συνεδρίαση των πεπραγμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους με εισηγήσεις από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους κάθε Σ.Ε.

Η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση για τις εισηγήσεις των Σ.Ε.  γίνεται μέσω κοινοποιήσεων της Η.Δ. και των εισηγήσεων στις γραμματείες των Τμημάτων και του; Προϊσταμένους των σχετικών με τα αντικείμενα της  Σ.Ε. Υπηρεσιών, με ευθύνη της υπηρεσίας που έχει την διοικητική υποστήριξη και αναλυτική ενημέρωση των Γ.Σ. από τους εκπροσώπους της στην Σ.Ε.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες και τα αντικείμενα της Επιτροπής Κληροδοτημάτων ανήκουν:

           – Η αξιοποίηση και διαχείριση περιουσιών του Ιδρύματος από κληρονομιές και δωρεές,
           – Η διαχείριση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών
           – Η αναζήτηση, συγκεκριμενοποίηση και καταγραφή τρόπων δημόσιας αναγνώρισης της προσφοράς των δωρητών
           – Η αναζήτηση «σκοπών» ικανών να εμπνεύσουν υποψήφιους δωρητές